Logo Bernhard Sauter Bernhard Sauter

Texte Übersicht

Bernhard Sauter, Foto Manuela Tschofen-Sauter, 1992Bernhard Sauter:

Irene Briner:

Andreas Doepfner:

Albert Lemmenmeier:

Eva Sauter Lemmenmeier:

Hugo Stamm:

Jörg Riser:

Claudine Metzger:

Kristina Ericson:

Martin Pauli:


© Copyright: Bilder + Werke Bernhard Sauter / Fotos + Texte Eva Sauter Lemmenmeier